ماساژ، جاکوزی، سولاریوم، دکتر، بیلیارد، درس های اسکی و تجهیزات، خدمات شستشو شارژ می شود.